We also have an English version of this page ready for you. Do you want to switch to it? Zavrieť

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému Conviu

provozovaného společností Conviu s.r.o.

platné od 1. 1. 2020

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel

1.1.1 Poskytovatelem je společnost Conviu s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1053, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČ 08419230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  318741

1.1.2 Kontaktní údaje Poskytovatele:

a) adresa pro doručování: Ivana Broklová, Čavisovská 696, 53701 Chrudim

b) e-mailová adresa: info@conviu.com

1.1.3 Poskytovatel je právnickou osobou, která mj. provozuje službu „Conviu“, obecně vymezenou níže v čl. 1.2 Podmínek.

1.2. Služba Conviu

1.2.1 Conviu poskytuje kompletní možnost kompletní úpravy xml  souborů – zbožových, dodavatelských. Pro srovnávač Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz využívá automatický biddovací nástroj, který je softwarovou službou umožňující automatickou kontrolu pozic produktů, výpočet nejvhodnější max CPC pro topování produktů a předávání informací o cenách produktů v konkurenčních e-shopech. Dále nabízí aletry a reporty dle vašich požadavků a stanovených podmínek.

2. Definice pojmů

2.1.1 Služba – služba Conviu specifikovaná v čl. 1.2.1 Podmínek;

2.1.2 Stránky – webové stránky dostupné na adrese https://www.conviu.sk/

2.1.3 E-mailová adresa Objednatele – e-mailová adresa, kterou zadal Objednatel během vyplňování registrace na Stránkách Poskytovatele a kterou má uvedenou v Sekci Můj účet;

2.1.4 Poskytovatel – společnost Conviu s.r.o., specifikovaná včetně kontaktních údajů v čl. 1.1 Podmínek;

2.1.5 Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem elektronicky nebo písemně uzavřela Smlouvu o užívání služby Conviu;

2.1.6 Objednávka – návrh na uzavření Smlouvy, učiněný v elektronické podobě Objednatelem;

2.1.7 Registrace – registrace do Služby, učiněná v elektronické podobě Objednatelem na Stránkách Poskytovatele;

2.1.8 Balíček – seznam konkrétních podslužeb, které Poskytovatel poskytuje v rámci Služby Objednateli;

2.1.9 Podmínky – Všeobecné obchodní podmínky užívání systému Conviu;

2.1.10 Sekce Můj účet – administrační rozhraní zpřístupněné Objednateli, který provedl Registraci, prostřednictvím kterého se může Objednatel zejména přihlašovat k Aplikaci, provádět nastavení, ukládat změny kontaktních či fakturačních údajů nebo odstoupit od smlouvy;

2.1.11 Autorizovaná osoba – osoba, která provedla Registraci a je oprávněná jednat jménem Objednatele;

2.1.12 Smlouva – Smlouva o užívání systému Conviu uzavřená v elektronické nebo písemné podobě mezi Poskytovatelem a Objednatelem;

2.1.13 Smluvní strany – společné označení pro Poskytovatele a Objednatele, kteří uzavřeli Smlouvu.

2.2. Registrace Objednatele a přístup do Sekce Můj účet

2.2.1 Podmínkou užívání Služby je mj. uzavření Smlouvy a Registrace Objednatele. Objednatel je povinen při vyplňování Registrace zadat tzv. povinné údaje, bez kterých registrace nemůže být dokončena.

2.2.2 Objednatel zadává e-mail a heslo.

2.2.3 Po vyplnění a odeslání Registrace získá Objednatel přístup do Sekce Můj účet.

2.2.4 Objednatel je povinen Poskytovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje, a to neprodleně poté, kdy k takové změně dojde. Objednatel není oprávněn své kontaktní údaje zadané při registraci odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud Objednatel svou povinnost nesplní, potom může být přístup do Sekce Můj účet zablokován (znepřístupněn). Nárok Poskytovatele na náhradu škody podle platných právních předpisů České republiky zůstává nedotčen.

2.2.5 Objednatel má přístup ke svým údajům a může je měnit, popř. doplnit.

2.2.6 V zájmu zajistit Objednatelům i třetím osobám co nejvyšší míru právní jistoty dochází k ověřování nově registrovaných Objednatelů, kteří jsou na základě jejich Registrace a návrhu na uzavření Smlouvy kontaktováni na jimi zadané údaje. Podobně bývá ověřována aktuálnost kontaktních údajů stávajících Objednatelů.

2.2.7 Objednatel bere na vědomí, že z důvodu bezpečnosti poskytování služeb bude Poskytovatel při jakémkoliv požadavku či komunikaci ze strany Objednatele požadovat komunikaci z kontaktů uvedených v rámci Registrace, popř. změn Registrace – tzn. zadání platných kontaktních údajů. Poskytovatel nebude jednat s neautorizovanými osobami (tj. osobami, které Objednatel neuvedl při Registraci nebo později) ani reagovat na jejich požadavky, žádosti o informace a není z důvodu odmítnutí komunikovat s neautorizovanou osobou v prodlení ani není odpovědný za škody, které v této souvislosti Objednateli vzniknou.

2.2.8 Objednatel prostřednictvím Sekce Můj účet získá:

a) implementační modul pro implementaci Služby, včetně návodu – postupu při implementaci;

b) nastavení Balíčku;

c) rozhraní technické podpory (Helpdesk support).

3. Uzavření Smlouvy, aktivace a provoz Služby

3.1. Objednávka, Smlouva o poskytování systému Conviu a Všeobecné obchodní podmínky

3.1.1 Smlouvu o poskytování systému Conivu uzavírají Objednatel s Poskytovatelem elektronicky nebo písemně. Objednatel vyplní Objednávku v podobě volby Balíčku v Sekci Můj účet, což má účinnost odeslání návrhu na uzavření Smlouvy.

3.1.2 Podmínkou k odeslání Objednávky je odsouhlasení těchto Podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy.

3.1.3 Poskytovatel odesílá na e-mailovou adresu Objednatele potvrzení o přijetí Objednávky, popř. další informace vztahující se k aktivaci Služby. Zaslané potvrzení o přijetí Objednávky není akceptací návrhu na uzavření Smlouvy.

3.1.4 Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Poskytovatel aktivuje Objednateli Službu a informuje o tom Objednatele formou potvrzení o aktivaci Služby doručenou na e-mailovou adresu Objednatele.

Informace o podslužbách v Balíčku jsou přístupné v Sekci Můj účet.

3.1.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo:

a) kontaktovat Objednatele před aktivací Služby telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v registračním formuláři, a/nebo

b) odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.

3.1.6 V případě odmítnutí uzavření smlouvy Poskytovatelem, ztrácí Objednatel nárok na zpřístupněni Služby.

3.1.7 Objednatel má lhůtu 30 dní od Registrace na nastavení všech potřebných propojení Conviu a jeho e-shopu tak, aby bylo možné aktivovat Službu. V případě překročení této lhůty může Poskytovatel odmítnout uzavření Smlouvy a Objednatel ztrácí nárok na zpřístupněni Služby.

3.1.8 Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Podmínek, není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Poskytovatelem a Objednatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Podmínky.

3.2. Předmět Smlouvy

3.2.1 Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Podmínek:

a) aktivovat a provádět Službu pro Objednatele a dále zajišťovat provoz Služby a automatických nástrojů, které jsou vymezeny zvoleným Balíčkem a zvolenými příplatkovými službami,

b) provádět po dobu trvání Smlouvy lokalizaci případných provozních incidentů automatických nástrojů a jejich odstraňování a řešení.

3.2.2 Poskytovatel nezajišťuje a předmětem Smlouvy nejsou činnosti a služby neuvedené výslovně ve Smlouvě nebo Podmínkách.

3.2.3 Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli finanční odměnu a za podmínek uvedených v čl. 5 Podmínek a poskytnout mu sjednanou součinnost.

3.3. Aktivace Služby

3.3.1 Akceptuje-li Poskytovatel návrh na uzavření Smlouvy odeslaný elektronicky Objednatelem (čímž dojde k uzavření Smlouvy), zašle Poskytovatel Objednateli e-mailem oznámení o uzavření Smlouvy, včetně případných pokynů pro další postup Objednatele.

3.4. Implementace a podmínky provozu Služby

3.4.1 Poskytovatel je povinen provádět pro Objednatele Službu a provést všechna nastavení nezbytná pro řádný běh automatických nástrojů, zejména nastavit generování správných datových souborů na serveru Poskytovatele.

3.4.2 Objednatel je povinen provést dle pokynů Poskytovatele implementaci a všechna nastavení nezbytná pro řádné fungování automatických nástrojů, které jsou součástí Služby.

3.4.3 V případě, že Objednatel nebude schopen sám provést implementaci Služby, může si implementaci objednat jako placenou službu Poskytovatele. V tomto případě je Objednatel povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména zajistit Poskytovateli vzdálený přístup k příslušným serverům tak, aby mohl Poskytovatel provést instalaci Služby.

3.4.4 Povinností Objednatele a podmínkou řádného provozu Služby je zajištění funkčního provázání automatických nástrojů se systémy Objednatele.

3.5. Poskytnutí datového prostoru, přístupová hesla

3.5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli dostatečný datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci Služby, a to na serverech Poskytovatele (též v hostingovém centru).

3.5.2 Objednatel je povinen utajovat přístupová hesla do Sekce Můj účet a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi. Poskytovatel neodpovídá za vyzrazení přístupových hesel, která jsou ve Službě ukládána v zašifrovaném stavu.

3.6. Zálohování dat, nakládání s daty, osobní údaje

3.6.1 Poskytovatel provádí zálohování dat uložených na jeho serverech, popř. obnovení dat z vytvořené zálohy, kterým se rozumí navrácení dat do posledního stavu obnovy, který není starší než 1 pracovní den. Po uplynutí 30 dnů je nejstarší záloha přepsána nejnovější zálohou. Poskytovatel provádí toto zálohování pouze po dobu trvání Smlouvy. Po jejím vypršení není Poskytovatel povinen toto zálohování dále provádět. Poskytovatel však v rámci zálohování neprovádí archivaci dat nebo jejich ukládání na externí media (DVD, záložní disk). Poskytovatel uchovává osobní údaje vyplněné při registraci (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Navíc ukládá IP adresu a geologaci přihlášeného uživatele pro analýzu provozu v aplikaci.

3.6.2 Poskytovatel neprovádí s daty Objednatele jakékoliv operace, vyjma jejich uložení a vyhodnocení na serverech Poskytovatele, popř. v hostingovém centru, zejména do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákony).

3.6.3 Poskytovatel aplikuje za účelem zabezpečení dat Objednatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Objednatele. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování zaměstnanců Poskytovatele a jsou součástí vnitřních předpisů Poskytovatele, který je z bezpečnostních důvodů považuje za důvěrné. Jsou-li servery Poskytovatele umístěny v datovém centru provozovaném třetí osobou, dbá Poskytovatel na to, aby byla technická a organizační opatření zavedena i u tohoto poskytovatele.

3.6.4 Poskytovatel se zavazuje veškerá data Objednatele umisťovat pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích zajišťujících ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky (tzv. safe harbor). Další povinnosti Poskytovatele vyplývající z příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů či jiných dat regulovaných právními předpisy nejsou tímto ujednáním dotčeny.

3.6.5 Poskytovatel tímto prohlašuje, že se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

3.7. Ostatní ujednání

3.7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost a informace potřebné pro plnění závazků plynoucích ze Smlouvy.

3.7.2 Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytnout veškeré potřebné podklady pro realizaci Služby.

3.7.3 Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí. Je přitom povinen dodržovat Smlouvu, obecně závazné právní předpisy a dále pokyny Objednatele, pokud se od nich neodchylují.

3.7.4 Objednatel je oprávněn požadovat změnu parametrů marketingových kampaní, Poskytovatel je však oprávněn požadované změny odmítnout, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy, pokud ohrožují práva a zájmy třetích osob, dobrou pověst nebo obchodní zájmy Poskytovatele či Provozovatele reklamních systémů, nebo pokud představují porušení podmínek Provozovatele reklamních systémů či mají vliv na efektivitu průběhu reklamních kampaní.

3.7.5 Objednatel přebírá plnou právní odpovědnost za obsah svých Internetových stránek nebo E-shopu, zejména za rozpor Internetových stránek nebo E-shopu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo za ohrožování či porušování práv a zájmů třetích osob nebo Poskytovatele či Provozovatele srovnávačů.

3.7.6 Objednatel přebírá plnou právní odpovědnost za soulad dodaných podkladů s právními předpisy, zejména s právními předpisy upravujícími ochranu práv duševního vlastnictví (např. autorská práva, práva k ochranným známkám). Zhotovitel považuje veškeré podklady předané Objednatelem za majetek Objednatele, který je v plném souladu s právem.

3.7.7 Poskytovatel je oprávněn odmítnout provedení prací nad rámec rozsahu předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě.

3.7.8 Objednatel je povinen konzultovat s Poskytovatelem jakékoliv zásahy do nastavení zbožových srovnávačů. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli Poskytovatelem neschválené zásahy Objednatele do nastavení zbožových srovnávačů a Objednatel je povinen uhradit náklady těmito zásahy vzniklé. Pokud si tyto zásahy vyžádají činnost Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn Objednateli účtovat odměnu za práce nad rámec předmětu plnění.

3.7.9 Objednatel je povinen respektovat doporučení Poskytovatele týkající se zbožových srovnávačů. Pokud Objednatel tato doporučení nebude respektovat, Poskytovatel nenese odpovědnost za snížení efektivity ze zbožových srovnávačů.

3.7.10 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nedosažení Objednatelem očekávaného zisku.

3.7.11 Objednatel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy neuzavře s třetí osobou bez písemného souhlasu Poskytovatele (za písemnou formu se v tomto případě považuje i fax a e-mail zaslaný na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě) jinou smlouvu týkající se Služby správy zbožových srovnávačů. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy.

3.7.12 Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli a jeho pracovníkům přístup ke všem zařízením, vlastnímu programovému vybavení a informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy.

3.7.13 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost z nároků třetích osob, uplatňovaných vůči Objednateli, které by mohli mít přímou či nepřímou souvislost se správou zbožových srovnávačů realizovanou pro Objednatele.

3.7.14 Poskytovatel nenese odpovědnost za služby poskytované Objednateli třetí stranou, zejména za výpadky a poruchy serverů či nedostupnost Internetové stránky nebo E-shopu Objednatele apod.

3.8. Reference

3.8.1 Poskytovatel je oprávněn ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Objednatel využil nebo využívá produkty či služby Poskytovatele.

3.8.2 Způsob použití Reference nesmí snižovat dobré jméno Objednatele.

4. Helpdesk support

4.1. Helpdesk support

4.1.1 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat přes webové rozhraní Poskytovatele, tzv. Helpdesk support, a to v Sekci Můj účet. Nevylučuje se možnost komunikovat také z e-mailové adresy Objednatele na e-mailovou adresu Poskytovatele info@conviu.com.

4.1.2 Objednatel bere na vědomí, že všechny provozní incidenty a jiné požadavky musí řešit pouze přes Helpdesk support, emailem nebo s marketingovým specialistou v rámci individuální péče. Všechny příchozí požadavky jsou zpracovávány v pracovní dny od 08:00 do 17:00 kromě víkendů a svátků. Reakční doba na požadavek je maximálně 24 hodin od jeho zaslání. Případné výpadky s významným narušením systému jsou řešeny i mimo pracovní dobu (večery, noci i víkendy).

4.1.3 Obě Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně ohlásit druhé Smluvní straně změny kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě nebo Podmínkách.

5. Balíčky a Cena

5.1. Balíčky

5.1.1 Aktuální nabídka Balíčků a služeb a ceník je uveden na Stránkách Poskytovatele.

5.1.2 Cena jednotlivé služby/balíčku je definována cenou za správu jednoho produktu za měsíc. Výsledná měsíční cena Služby se určí násobkem počtu produktů a ceny za správu jednoho produktu ve zvoleném balíčku.

5.1.3 Každý balíček má definovánu minimální cenu Balíčku. Pokud násobek počtu produktů a ceny za jeden produkt nedosahuje výše minimální ceny Balíčku, je výsledná cena stanovena dle minimální ceny Balíčku.

5.1.4 Počet produktů v Balíčku není omezen.

5.1.5 Cena bude hrazena bezhotovostně převodem ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Cena je uhrazena až připsáním částky na účet Poskytovatele.

5.1.6 V případě odstoupení od smlouvy Objednatelem se cena za již započatý měsíc nevrací.

5.1.7 Poskytovatel je oprávněn pozastavit Službu v případě, že Objednatel bude v prodlení s platbou delším než 7 dnů.

5.1.8 Poskytovatel neodpovídá za výpadky služeb bankovních institucí a dalších poskytovatelů platebních služeb v důsledku, kterých je Objednateli znemožněna nebo ztížena úhrada Kreditu.

5.1.9 Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny a poplatky uváděné ve Smlouvě, těchto Podmínkách, na Stránkách Poskytovatele i dalších přílohách Smlouvy uváděny bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.

5.1.10 Objednatel je povinen udržovat aktuálnost svých fakturačních údajů prostřednictvím Sekce Můj účet.

6. Odpovědnost, povinnost mlčenlivosti

6.1. Odpovědnost za právní vady

6.1.1 Poskytovatel odpovídá za to, že Služba ani její jednotlivé části nebudou zatíženy právem třetí osoby.

6.1.2 Vyjde-li najevo, že kterékoliv autorské dílo poskytnuté Objednateli nebo zhotovené na základě Smlouvy bylo zatíženo právem třetí osoby, je Poskytovatel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli případné uplatnění nároku třetí osoby z titulu právní vady bez zbytečného odkladu; v případě soudního sporu je Objednatel povinen zajistit řádné a svědomité vedení takového sporu a činit veškeré potřebné úkony tak, aby jeho práva nebyla zpochybněna z důvodu nedostatečné procesní obrany. V případě soudního sporu se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

6.1.3 Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele uzavírat smír, dohodu o narovnání nebo obdobnou dohodu související s nároky třetích osob z titulu právní vady ani činit jakékoliv úkony, kterými by takové nároky třetích osob uznával. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nutnou součinnost v průběhu sjednávání případných dohod nebo smírů.

6.2. Odpovědnost za škodu

6.2.1 Každá Smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením své povinnosti dle Smlouvy a Podmínek. Smluvní strany se dohodly na omezení práva na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností ze Smlouvy, a to v každém jednom případě vzniku škody, přičemž celkovou výši náhrady se stanoví na částku odpovídající výši součtu ceny uhrazené za poslední 3 měsíce před vznikem škody. Nad takto omezený rozsah náhrady škody není žádná ze stran povinna škodu uhradit, ledaže šlo o škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

6.2.2 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Služby nebo provozními incidenty Služby, bylo-li toto zapříčiněno Objednatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména:

a) provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Objednatelem nebo třetí osobou;

b) vložením nesprávných údajů do Sekce Můj účet Objednatelem, chybným postupem Objednatele při vkládání informací;

c) zavirováním lokální sítě Objednatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

d) poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Objednatele;

e) porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, způsob výkonu kontroly zaměstnanců a dalších právních předpisů vztahujících se k užívání Služby ze strany Objednatele;

f) prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Objednatelem;

g) nedostupností dat a pozastavení přístupu ke Službě v důsledku prodlení Objednatele s plněním finančních závazků či v jiných případech sjednaných v těchto Podmínkách.

6.2.3 Poskytovatel se zprostí povinnosti k náhradě škody, zabránila-li mu ve splnění povinností z této Smlouvy dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (§ 2913 občanského zákoníku); nastane-li taková překážka, je Poskytovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pro účely této smlouvy považuje zejména:

a) průnik virů do informačního systému Poskytovatele nebo Objednatele, popř. jiný obdobný útok;

b) živelná katastrofa;

c) rozsáhlé výpadky elektřiny nebo internetového připojení způsobené v důsledku živelné katastrofy, teroristického nebo jiného útoku či stávky.

6.2.4 Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny, ledaže došlo v důsledku těchto okolností k závadám programového vybavení vadám, popř. úplnému zničení technických zařízení nebo software nezbytných pro provozování Služby, nebo vadám technických zařízení či software třetích výrobců.

6.2.5 Poskytovatel odpovídá v případě, že činnosti jsou vykonávány v rozporu s právními předpisy či zjevně a prokazatelně vadným způsobem.

6.2.6 Poskytovatel neručí za vady nebo škody vzniklé neodbornou činností zaměstnanců Objednatele.

6.3. Mlčenlivost

6.3.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této Smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace.

6.3.2 Za důvěrné informace smluvní strany považují ty skutečnosti provozní či obchodní povahy, které se kterákoli smluvní strana dozví v souvislosti s činností dle Smlouvy, ledaže jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

6.3.3 Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.

6.3.4 Porušením povinnosti mlčenlivosti není:

a) poskytnutí chráněných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran;

b) poskytnutí chráněných informací osobám ze zákona vázaných povinností mlčenlivostí (např. notář, advokát, daňový poradce);

c) použití chráněných informací v souladu s touto Smlouvou nebo smlouvami na ni navazujícími v souvislosti s plněním závazků z této Smlouvy;

d) poskytnutí dat Objednatele či umožnění přístupu k těmto datům třetím osobám za účelem odstraňování vad aj. popř. rozšíření Služeb Objednatele, pouze však v nezbytném rozsahu, přičemž Zhotovitel je povinen poučit tyto osoby o tom, že jde o důvěrné informace Objednatele;

e) jiné použití chráněných informací s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

6.3.5 Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.

6.3.6 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se smluvní strana, která povinnost porušila, zavazuje uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč, a to za každý případ porušení.

Smluvní pokuta je splatná na výzvu poškozené smluvní strany, a to do 14 dnů ode dne jejího doručení. Smluvní strana je oprávněna požadovat smluvní pokutu v celé výši, částečně nebo smluvní pokutu vůbec nepožadovat.

7. Ukončení Smlouvy

7.1. Způsoby ukončení Smlouvy

7.1.1 Smlouva se ruší nebo zaniká odstoupením od Smlouvy.

7.2. Odstoupení od Smlouvy

7.2.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je účinné dnem jeho učinění. Odstoupit od Smlouvy lze v Sekci Můj účet.

7.2.2 Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou Smluvní stranou, zejména:

a) pro prodlení Objednatele s úhradou Ceny nebo její části delším než 7 dnů;

b) pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto znemožňuje splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy, popř. ohrožuje bezpečnost provozu Služby a pokud na to Objednatele písemně upozornil a poskytnul mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Vypořádání Smlouvy

7.3.1 Zánikem nebo zrušením Smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

7.3.2 Zanikne-li Smlouva odstoupením, Objednateli nevzniká nárok na vrácení peněžitých plnění za řádně poskytnutá plnění Poskytovatele dle Smlouvy.

7.3.3 Poskytovatel není povinen poskytnout součinnost k migraci dat do nového informačního systému Objednatele ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový systém.

7.3.4 Smluvní strany si sjednaly, že Poskytovatel po uplynutí dodatečné lhůty 20 dnů smaže (odstraní) veškerá data Objednatele, která ke dni ukončení jsou uložena na serverech Poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat. Objednatel bere toto na vědomí a bere na vědomí, že takto odstraněná data již nebude možné obnovit.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Smluvní vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, a to vše v platném a účinném znění. Řešení případných sporů lze řešit u kteréhokoli příslušného soudu v České republice.

8.2. Smlouva je uzavřena elektronicky, popř. písemně, ujednání tvořící součást Smlouvy je Objednateli zasláno e-mailem způsobem uvedeným v čl. 3 Podmínek.

8.3. Podmínky jsou přístupné na Stránkách Poskytovatele na adrese https://www.conviu.sk/vseobecne-obchodne-podmienky. Podmínky si může Objednatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

8.4. Poskytovatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Služby či nakládání s údaji Objednatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Služby či souvisejících služeb Poskytovatele. Poskytovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémového či aplikačního software či služeb užívá Poskytovatel k provozování Služby.

8.5. Poskytovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny, ve formě jejich zaslání v textové podobě na e-mailovou adresu Objednatele, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti

nové verze Podmínek. Objednatel má právo změny Podmínek odmítnout, a to zasláním písemné výpovědi ve formě dopisu nebo e-mailu opatřeného elektronickým podpisem, zaslaného na adresu Poskytovatele; smlouva zaniká v den doručení výpovědi Poskytovateli a Objednatel má nárok navrácení aktuálního zůstatku peněžního Kreditu. Neodmítne-li Objednatel změny Podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze Smlouvy novou verzí Podmínek ve znění, ve kterém byly Objednateli oznámeny.

Předchozí verze obchodních podmínek:

Naši spokojní klienti

a veľa ďalších...

Sme partnerom

Pre koho je Conviu určené?

Majitel e-shopu

Pre vás je Conviu stvorené. Nie hocijako. Naozaj. Jedným nástrojom za rozumnú mesačnú cenu pokryjete agendy, na ktoré by ste inak potrebovali minimálne 3 rôzne nástroje… a pol programátora k tomu.

Marketingová agentúra

Spravovať feedy, porovnávače a ceny pre viacerých klientov nebolo nikdy tak ľahké a rýchle. Conviu ocenia väčšie agentúry, ale aj tie jednočlenné (freelanceri). Cena vychádza dobre pre všetkých.

Dodávateľ / Výrobca

Vymýšľajú si vaši odberatelia, čo má byť v tovarovom feede? Ukončite nekonečné diskusie a naservírujte im dáta tak, ako si želajú. Využijete aj monitoring cien konkurencie a prepracovaný systém alertov.